Khoa học du lịch

  • Niềm tin chính trị rất quan trọng đối với việc điều hành (đất nước). Tuy nhiên, việc nghiên cứu về chủ đề này đã bị gián đoạn trong nghiên cứu lí thuyết về du lịch (tourism literature). Bài báo này kiểm chứng mô hình niềm tin của cộng đồng dành cho các cơ quan du lịch (tổ chức du lịch, tourism institutions) đã phát triển trên tiền đề của các lí thuyết về thể chế (institutional theory) và văn hóa (cultural theory) của niềm tin chính trị.


  • Khảo sát này nhằm mục đích (1) nghiên cứu tác động của các khía cạnh môi trường hoặc không môi trường đến cảm xúc của khách quen và (2) nghiên cứu ảnh hưởng của cảm xúc đối với các hành vi có ý thức của khách quen, khi bị kiểm soát bởi định hướng động cơ và hưởng thụ. Dựa trên việc tổng quan lí thuyết, đã có 11 giả thuyết lí luận được đưa ra và 1 mô hình cấu trúc được phát triển.


  • Thảo luận chủ yếu về du lịch bền vững (thuộc lí thuyết, được xem là một khái niệm) và có trách nhiệm (thuộc thực tiễn, được hiểu là một hành động thích hợp) đòi hỏi hiểu biết rõ ràng về quá trình mà trong đó làm thế nào để một điểm đến có trách nhiệm thực sự bao hàm một chương trình hành động (agenda) có tính phát triển bền vững


T-TRAVEL